1. Libros

- Os irmáns de América. As pegadas da emigración do Valadouro na Habana, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 2021.

O Estatuto galego durante a II República, Sada: Ediciós do Castro, 2007.

Política, eleccións e fidalgos: o réxime do Estatuto Real na provincia de Lugo, 1834-1836, Sada: Ediciós do Catro, 2004.

Galicia siglo XX, Arteixo: La Voz de Galicia, 2005 [Ramón Villares (Dir.), redactores: Prudencio Viveiro Mogo, Xosé Ramón Fandiño, Emilia García López].

Ramón Suárez Picallo. Escolma de textos en galego, Santiago de Compostela: Concello de Sada / Consello da Cultura Galega, 2008 [selección e transcrición dos textos: Manuel Pérez Lorenzo, Francisco A. Pita Fernández, Emilia García López e Prudencio Viveiro Mogo].

- Inventio Mundi. Galicia nas viaxes transoceánicas: séculos XV-XVII [Catálogo da exposición], Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2019. Ofelia Rey Castelao (Coord.), Prudencio Viveiro Mogo (Coord.).

2. Recensións dos libros de Prudencio Viveiro Mogo

-Recensión de Uxío-Breogán Diéguez do libro Os irmáns de América. As pegadas da emigración do Valadouro na Habana, en Grial, nº 236, outubro-novembro de 2022, p. 111-112 (ver)

- Recensión de Lionel Rexes Martínez: "Un minucioso estudo da sociedade habaneira El Valle de Oro", no blog "Vasoiras de Xibarda", 21-09-2021 (ver)

- Recensión de Xosé Ramón Veiga Alonso, na revista Hispania, LXV/1, nº 219, 2005, p. 365-368. (ver)

- Recensión de Fernando Molina Aparicio, na revista Historia Contemporánea, nº 29, 2005, p. 929-932. (ver)

- Reseña de Alfredo Iglesias, no suplemento "Faro da Cultura" do xornal Faro de Vigo, xoves, 27 de maio de 2004, p. IV. (ver)

- Recensión de Gustavo Hervella García, no dixital lg3 literatura, no portal web www.culturagalega.org, 3 de maio de 2004. (ver)

- Recensión de Gustavo Hervella García, no dixital lg3 literatura, no portal web www.culturagalega.org, 4 de marzo de 2008. (ver)

- Recensión de Xosé Antonio López Teixeira, no suplemento "Faro da Cultura" do xornal Faro de Vigo, xoves, 13 de marzo de 2008, p. V. (ver)

3. Capítulos de libros

- "As primeiras eleccións do Estatuto Real na provincia de Lugo", en Documentos de Traballo do IDEGA, Historia-10, Universidade de Santiago de Compostela, 2001.

- "As referencias internacionais da UPG (1964-1980)", en Entre Nós. Estudios de Arte, Xeografía e Historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose Antelo, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2001, p. 1.023-1.035.

- "Entre o vello e o novo: Administración liberal e Deputación Xeral do Reino de Galiza", en Homenaje a José García Oro: Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2002, p. 355-372.

- "A actividade exterior do Partido Socialista Galego, 1975-1980", en X Congreso de Novos Historiadores, Santiago de Compostela: Asociación Galega de Historiadores, 2002, p. 157-168.

- “Entre a barricada e o escano: o republicanismo galego durante o reinado de Isabel II (1834-1868)”, en GRANDÍO SEOANE, Emilio (Ed.): República e republicanos en Galicia, A Coruña: Ateneo Republicano de Galicia, 2006, p. 13-30 (notas p. 252-257).

- “Manuel Portela Valladares: liberal, demócrata e galeguista”, estudo introdutorio a PORTELA VALLADARES, Manuel: Ante el Estatuto, Sada: Ediciós do Castro, 2008, p. V-XVIII.

- “Os promotores dos primeiros diarios galegos: Diario de Santiago e Diario de la Coruña”, en LÓPEZ GARCÍA, Xosé e ANEIROS DÍAZ, Rosa: Primeiros diarios galegos (1808-1809). Estudos críticos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008, p. 9-26.

- “O reitor Alejandro Rodríguez Cadarso a través da prensa local (1930-1933)”, en Catálogo da exposición Rodríguez Cadarso: un reitor para un país, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2008, p. 43-55.

- “¡Gallego!: Manuel Lugrís Freire na prensa”, en FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN, Carmen, GARCÍA NEGRO, María Pilar e RABUÑAL CORGO, Henrique (Editores): Congreso Manuel Lugrís Freire, A Coruña: Universidade da Coruña, 2009, p. 85-105. [En colaboración con Rosa Aneiros Díaz].

- “No abrente dunha nova xeira: o nacionalismo galego baixo o franquismo (1963-1975)”, en CAMPOY GARCÍA, Comba (Coordinadora): O nacionalismo galego nos seus programas políticos. O século XX, Santiago de Compostela: Fundación Galiza Sempre, 2009, p. 103-112.

“O fracaso da política: a difícil transición ao Estado liberal en España (1808-1836)”, en DIÉGUEZ CEQUIEL, Uxío Breogán (Ed.) e FERNÁNDEZ CERVIÑO, María Xosé (Ed.): Justo Beramendi, galego por elección, Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 2022, p. 237-254.

4. Artigos en revistas

- "La instalación de los Subdelegados de Fomento en Galicia", en Historia Contemporánea, n.º 21, 2000, p. 627-650.

- "A UPG e os outros nacionalismos peninsulares (1964-1980)", en Grial, n.º 145, xaneiro-marzo de 2000, p.  101-125.

- "A xénese da provincia de Lugo, 1812-1833: Estado liberal e división provincial", en Lucensia, n.º 23, 2001, p. 213-230.

- "La transición al liberalismo: de las reformas administrativas a las reformas políticas (1823-1833)", en Ayer, n.º 44, 2001, p. 175-195.

- "A provincia de Lugo na alborada dunha nova época, 1833-1834", en Trienio. Ilustración y Liberalismo, n.º 39, 2002, p. 105-121.

- "A Subdelegación de Fomento na provincia de Lugo: José María Moscoso de Altamira, 1833-1834", en Revista Galega de Administración Pública (REGAP), nº 30, 2002, p. 97-128.

- "Aristócrata e revolucionario: notas biográficas do primeiro conde de Fontao, 1788-1854", en Estudios Mindonienses, n.º 18, 2002, p. 1213-1232.

- “Aproximación teórica a la Administración local del liberalismo en la primera mitad del siglo XIX”, en Cuadernos de Investigación Histórica, nº 21, 2004, p. 445-467.

- “O goberno da provincia na Constitución de 1812: unha aproximación aos primeiros Xefes Políticos de Galiza”, en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 5, setembro-decembro 2004, p. 101-116.

- “A instalación dos partidos xudiciais na provincia de Lugo: estado liberal e administración de xustiza”, en Estudios Mindonienses, n.º 22, 2006, p. 539-564.

- “A UPG e o PCG perante a Transicion á democracia”, en Murguía, Revista Galega de Historia, n.º 11, setembro-decembro 2006, p. 81-104. [En colaboración con Gustavo Hervella].

- “Cando o pasado é futuro: Historia e construción nacional na Galiza do século XIX”, en Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, volume 12, 2009, p. 131-136.

- “La reivindicación de Galicia en la República Argentina: algunas notas sobre la movilización política de los emigrantes gallegos (1890-1936)", en Cuadernos de Investigación Histórica, nº 27, 2010, p. 383-419.

- "O Valadouro en Cuba: a sociedade El Valle de Oro da Habana", en Estudios Mindonienses, nº 29, 2013, p. 603-632.


- "No quise dar un viaje tan largo para tan poca aventura. Memoria do emigrante Joaquín Díaz Villar", en Lucensia, nº 52, 2016, p. 149-159.


- "A prensa e a edición de libros na emigración galega en América. Apuntamentos para a súa historia", en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 33, xaneiro-xuño 2016, p. 75-92.


“Tender puentes, acortar distancias: prensa y periodistas en la emigración gallega en Cuba y Argentina”, en RIHC: Revista Internacional de Historia de la Comunicación, nº 12, 2019, p. 107-133. (ver)

“Manuel Murguía e as utilidades políticas da historia”, en Grial, nº 229, xaneiro-marzo de 2021, p. 65-69.

5. Crítica e recensión de libros

- FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco: Cartas de Luis Seoane desde o exilio, Sada: Ediciós do Castro, 2002; en Estudios Migratorios, núms. 13-14, xuño-decembro de 2002, p. 378-381. (ver)

- ALVAJAR LÓPEZ-JEAN, Ana María: Soltando Lastre (memorias), Sada: Ediciós do Castro, 2002; en Estudios Migratorios, núms. 15-16, xaneiro-xuño de 2003, p. 353-356. (ver)


- CHAVES CUIÑAS, Antonio Manuel: Resol de ensueños para Arturo Cuadrado, Sada: Ediciós do Castro, 2004; en Estudos Migratorios, Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, nº 1 (2008), p. 311-313. (ver)


- FERNÁNDEZ NAVAL, Francisco X.: Respirar polo idioma (os galegos e Julio Cortázar), Ourense: Linteo, 2006; en Estudos Migratorios, Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. I, nº 2 (2008), p. 231-233. (ver)


- SUÁREZ PICALLO, Ramón: Años de formación política: selección de textos (1916-1931), DÍAZ, Hernán M. (Introdución, selección e notas), Bos Aires: Editorial Alborada, 2008; en Estudos Migratorios, Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. II, nº 1 (2009), p. 225-228. (ver)


- LOSA, Manuel: Catro historias de emigrantes, Vigo: Editorial Galaxia, 2009; en Estudos Migratorios, Revista Galega de Análise das Migracións, Vol. III, nº 1 (2010), p.169-171.(ver)


- FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. / MATO, Alfonso (Coords.): Diccionario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia: autores anteriores a 1868, Sada: Ediciós do Castro, 2005; en Historia Agraria, nº 38, abril de 2006, p. 164-166. (ver)


- GRANDÍO SEOANE, Emilio (Editor): Anos de odio. Golpe, represión e Guerra Civil na provincia de Coruña (1936-1939), A Coruña: Deputación Provincial, 2007; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 13, maio-agosto de 2007, p. 124-125. (ver)


- MARX, Karl: La España revolucionaria, Madrid: Alianza Editorial, 2009; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 17-18, setembro de 2008-abril de 2009, p. 148-149. (ver)


- MORALES PÉREZ, Salvador E.: Almoina, un exiliado gallego contra la dictadura trujillista, Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2009; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 21-22, xaneiro-decembro de 2010, p. 113-115. (ver)


- DA ORDEN, María Liliana: Una familia y un océano de por medio. La emigración gallega a la Argentina: una historia a través de la memoria epistolar, Barcelona: Anthropos Editorial / Deputación Provincial da Coruña, 2010; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 25, xaneiro-xuño de 2012, p. 135-137. (ver)


- MASIDE, Carlos: Correspondencia [1928-1958]. Cartas inéditas e dispersas, Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago / Alvarellos Editora, 2015; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 33, xaneiro-xuño de 2016, p. 147-149. (ver)


- LOPO, Antón (Introdución e notas): Querido Eduardo. Cartas de Suárez Picallo a Blanco Amor, Santiago de Compostela: Chan da Pólvora, 2016; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 34, xullo-decembro de 2016, p. 151-153. (ver)


BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R.: El levantamiento de 1846 y el nacimiento del galleguismo, Santiago de Compostela: Pico Sacro, 1977; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 35-36, xaneiro-decembro de 2017, p. 165-168. (ver)


- AA.VV: Os nomes do terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron, Santiago de Compostela: Sermos Galiza, 2017; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 37, xaneiro-xuño 2018, p. 180-183. (ver)


- LA PARRA, Emilio: Fernando VII. Un rey deseado y destestado, Tusquest: Barcelona, 2018; en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 38, xullo-decembro de 2018, p. 175-177. (ver)

- BERAMENDI, Justo: De provincia a nación. Historia do galeguismo político, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2007; en Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, volume 11, 2008, p. 210-212. (ver)


- BARRAL MARTÍNEZ, Margarita: A visita de Isabel II a Galicia en 1858, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco / Consorcio de Santiago, 2012; en Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, volume 16, 2013, p. 225-226. (ver)


- FREIRE CEDEIRA, Araceli: O monte é noso. As mulleres e a conflitividade social no medio rural galego durante o franquismo, Santiago de Compostela: Concello de Santiago de Compostela & Universidade de Santiago de Compostela, 2012; en Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies, Issue E, 2013, p. 121-123. (ver)


- FRANCISCO, Andrés de (selección y prólogo): Guerra y emancipación. Abraham Lincoln & Karl Marx, Madrid: Capitán Swing Libros, 2013; en Contenciosa, Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en la historia iberoamericana, nº 2, primeiro semestre 2014. (ver)


- STUCKI, Andreas: Las guerras de Cuba. Violencia y campos de concentración (1868-1898), Madrid: La esfera de los Libros, 2017; en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº 16, 2017, p. 250-254. (ver)


- ALONSO MONTERO, Xesús / VILLAR, Miro: Guerra civil e literatura galega (1936-1939), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2006; en Grial, nº 173, xaneiro-marzo de 2007, p. 125-126. (ver)


- GEMIE, Sharif: Galicia. A concise history, University of Wales Press, 2006; en Grial, nº 174, abril-xuño de 2007, p. 113-114. (ver)


- NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel / CAGIAO, Pilar (eds.): O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios, Sada: Ediciós do Castro, 2006; en Grial, nº 175, xullo-setembro de 2007, p. 132-133. (ver)


- FERREIRA DA CUNHA, Norberto: A autonomia galega na imprensa periódica portuguesa (1931-1936), Casa Museu de Monção / Universidade do Minho, 2007; en Grial, nº 176, outubro-decembro de 2007, p. 93-95. (ver)


- VILLARES, Ramón / BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (ed.): Os símbolos de Galicia, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Real Academia Galega, 2007; en Grial, nº 178, abril-xuño de 2008, p. 100-101. (ver)


- MURADO, Miguel-Anxo: Otra idea de Galicia, Barcelona: Debate, 2008; en Grial, nº 179, xullo-setembro de 2008, p. 119-120. (ver)


- LOJO, María Rosa (Dir.), GUIDOTTI DE SÁNCHEZ, Marina, FARÍAS, Ruy: Los “gallegos” en el imaginario argentino. Literatura, sainete, prensa, A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2008; en Grial, nº 181, xaneiro-marzo de 2009, p. 117-118. (ver)


- REDONDO ABAL, Francisco Xavier: O fulgor e as tebras. As bibliotecas na Galiza da II República e a súa destrución durante a Guerra Civil, Ames: Edicións Laiovento, 2009; en Grial, nº 183, xullo-setembro de 2009, p. 135-137. (ver)


- VARIOS AUTORES: Ramón Suárez Picallo. A voz esquecida do galeguismo, Sada: Comisión Irmáns Suárez Picallo, 2009; en Grial, nº 185, xaneiro-marzo de 2010, p. 99-101. (ver)


- VARIOS AUTORES: O europeísmo en Ramón Piñeiro, Baiona: Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, 2009; en Grial, nº 186, abril-xuño de 2010, p. 120-121. (ver)

- LOSA ROCHA, Manuel: A Galicia de Montevideo. Unha biografía de Xesús Canabal, 1897-1985, Vigo: Editorial Galaxia, 2010; en Grial, nº 188, outubro-decembro de 2010, p. 110-111. (ver)


- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Xurxo: Luís Soto. A xeira pola unidade galega, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2011; en Grial, nº 192, outubro-decembro de 2011, p. 118-119. (ver)


- GRANDÍO, Emilio (ed.): Vixiados. Represión, investigación e vixilancia na Galiza da Guerra Civil (1936-1939), Ames: Edicións Laiovento, 2011; en Grial, nº 194, abril-xuño de 2012, p. 83-84. (ver)


- FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo / PROXECTO NOMES E VOCES (EDS.): Memoria de guerra y cultura de paz en el siglo XX. De España a América, debates para una historiografía, Gijón: Ediciones Trea, 2012; en Grial, nº 196, outubro-decembro de 2012, p. 100-101. (ver)


- VELASCO SOUTO, Carlos F.: Franquismo serôdio e transiçom democrática na Galiza (1960-1981), Brión: Laiovento, 2013; en Grial, nº 198, abril-xuño de 2013, p. 103-104. (ver)


- CABRERA IGLESIAS, María Dolores / VILLANUEVA GESTEIRA, María Dolores (Eds.): Francisco Fernández del Riego. Vigo dende o corazón de Galicia, Vigo: Editorial Galaxia / Fundación Penzol, 2013; en Grial, nº 199, xullo-setembro de 2013, p. 93-94. (ver)


- MURADO, Miguel-Anxo: Outra idea de Galicia, Barcelona: Debate, 2013; en Grial, nº 201, xaneiro-marzo de 2014, p. 78-79. (ver)


- MURADO, Miguel-Anxo: La invención del pasado. Verdad y ficción en la historia de España, Barcelona: Debate, 2013; en Grial, nº 202, abril-xuño de 2014, p. 123-124. (ver)


- DIÉGUEZ CEQUIEL, Uxío-Breogán: Nacionalismo galego aquén e alén mar. Desarticulación, resistencia e rearticulación (1936-1975), Santiago de Compostela: Laiovento, 2015; en Grial, nº 208, outubro-decembro 2015, p. 96-97 (ver)


- ROMERO, Juan / FURIÓ, Antoni (Eds.): Historia de las Españas. Una aproximación crítica, Valencia: Tirant Humanidades, 2015; en Grial, nº 210, abril-xuño de 2016, p. 100-103 (ver)


- INSUA, Emilio Xosé: A nosa Terra é nosa! A xeira das Irmandades da Fala (1916-1931), A Coruña: Baía Edicións, 2016; en Grial, nº 213, xaneiro-marzo de 2017, p. 110-113 (ver)


- DIÉGUEZ CEQUIEL, Uxío-Breogán (Coord.): As Irmandades da Fala (1916-1931). Reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural no primeiro terzo do século XX, Santiago de Compostela: Laiovento, 2016; en Grial, nº 214, abril-xuño de 2017, p. 80-81 (ver)


- REI LEMA, Xosé María: Perfecto López. Un vimiancés na Galiza ideal, Vigo: Editorial Galaxia, 2018; en Grial, nº 220, outubro-decembro de 2018, p. 85-87 (ver)


FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo / MÍGUEZ MACHO, Antonio (eds.): Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo, Vigo: Editorial Galaxia, 2018; en Grial, nº 221, xaneiro-marzo de 2019, p. 77-79 (ver)

- VEIGA TABOADA, Manuel: Galicia contada aos non galeguistas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2020; en Grial, nº 227, xullo-setembro de 2020, p. 77-78 (ver)

AA.VV.: Á volta do tempo. Estudos de Historia Contemporánea, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2021; en Grial, nº 233, xaneiro-marzo de 2022, p. 113-114. (ver)

6. Outras publicacións

- “Murguía, o valedor de Galicia”, en Guía dos Libros Novos, nº 8, xuño de 1999, p. 5. (ver)

- “Murguía, a lembranza necesaria”, en Guía dos Libros Novos, nº 18, maio de 2000, p. 8. (ver)


- "Homenaxe ó patriarca", en Tempos Novos, nº 25, xuño de 1999, p. 73 (ver)


-"O Castelao total", en Tempos Novos, nº 46, marzo de 2001, p. 72. (ver)


- “Xulio Verne en Galiza: documentos, 1878”, en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 9, xaneiro-abril 2006, p. 9-15.


- "Lembranza da Sociedade El Valle del Oro", en A Voz do Masma, Mondoñedo, nº 9, setembro de 2006, p. 4. (ver)


- “Os nosos homes na Habana: memoria da sociedade El Valle de Oro”, en Búsola, Revista da Casa de Cultura do Concello do Valadouro, nº 2, 2006, p. 35-37. (ver)


- "Anexo biográfico", en Primeiro Congreso da Emigración Galega, edición facsimilar, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2006 (1ª edición 1956), p. 233 e ss. [En colaboración con Emilia García López] (ver)


- “A emigración galega a Cuba: o Centro Gallego da Habana”, en Alborada. Centro Galego de Barcelona, abril de 2007, p. 30-33. (ver)


- "Co proxecto común. O nacionalismo galego nos anos oitenta e noventa”, en En Movemento, nº 20, xullo 2009, p. 9.(ver)


- “Ramón Suárez Picallo na memoria”, en En Movemento, nº 23, outubro 2009, p. 17. (ver)


- "A celebración do Día da Patria", en En Movemento, nº 32, xullo 2010, p. 3. (ver)

- “Ramón Piñeiro”, en Os outros protagonistas. A historia descoñecida do XIX e XX, en culturagalega.org (ver)


- “Ben-Cho-Shey”, en Os outros protagonistas. A historia descoñecida do XIX e XX, en culturagalega.org (ver)


- “Andrea López Chao. Unha mestra galega na emigración”, en Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega), (ver)


- "Waldo Álvarez Insua. A voz de Galiza na Habana", en Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega), (ver)


- "Carlos Montenegro. Narrador galego en Cuba", en Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega), (ver)

- "Ramón Fernández Mato", en Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega), (ver)

- "A Constitución de 1812 e o nacemento da provincia de Lugo", en El Progreso, Lugo, 18 de marzo de 2012, p. 12-13. (ver)


- "Carlos Montenegro ou a vida como novela", en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº 15, 2012, p. 167-170. (ver)


- "Ao rescate da memoria anarquista. Comentarios bibliográficos", en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 29-30, xaneiro-decembro de 2014, p. 127-134. (ver)


- "Don Celestino Cabarcos Suárez: poeta do Valadouro", en A Mariña-El Progreso, 2 de abril de 2015 (ver)


- "Lembranza de Xan de Masma" en A Mariña-El Progreso, 26 de abril de 2015 (ver)


- "Lembrando a Juan R. Álvarez" en A Mariña-El Progreso, 31 de maio de 2015 (ver)


- "O Estatuto galego na II República: a convocatoria do plebiscito", en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 31, xaneiro-xuño de 2015, p. 9-12. (ver)


- "De Vilacampa á Habana. Memoria de Joaquín Díaz Villar", en A Mariña-El Progreso, 8 de setembro de 2015 (ver)


- "Book publications and Galician emigrants to America", en Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (http://romanticnationalism.net) 2017 (ver)

- "Periodicals and Galician emigration to the Americas", en Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (http://romanticnationalism.net) 2017 (ver)


- "Verbo do centenario das Irmandades da Fala: unha vizosa produción bibliográfica"; en  Murguía, Revista Galega de Historia, nº 36-36, xaneiro-decembro de 2017, p. 169-174. (ver)


- "Os ríos galegos e a división provincial: as propostas dos gobernos de Xosé I", en Nova ardentía: revista galega de cultura marítima e fluvial, nº 10, 2018, p. 59-61.


- "A acción pedagóxica rural da sociedade de instrución galegocubana "Hijos del Valle de Oro", en Revista Galega de Educación, nº 73, 2019, p. 64-67. [En colaboración con Inés Alonso Villar, Lorena Díaz Pita, Julio José Losada Romero e Francisco Xosé Candia Durán].


- «Semblanza de la Editorial Nós (A Coruña, 1927 – Santiago, 1936)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED, 2019 (ver)


-«Semblanza de Ánxel Casal Gosenge (A Coruña, 1885 – Teo, A Coruña, 1936)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED, 2019 (ver)


- «Semblanza de la Colección Lar (A Coruña, 1924-1928)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED, 2019 (ver)


-  «Semblanza de la Colección Céltiga (1921- 1923)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED, 2019 (ver)


- «Semblanza de la Colección Xistral (1952-1955)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED, 2019 (ver)


-  «Semblanza de Xaime Quintanilla Martínez (1898-1936)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED, 2019 (ver)


- "Pra ledicia de todos e pra enseño de moitos: a revista Nós perante o seu centenario", en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 39, xaneiro-xuño de 2019, p. 33-37 (ver)

- "Vota o Estatuto! O proceso autonómico galego na Segunda República", en Nós Diario, 16 de xuño de 2020 (ver) 

- "Historia e política en Manuel Murguía. Un edificio histórico ao servizo da construción dunha nación", en Nós Diario, 3 de outubro de 2020. (ver)

- "Basilio Álvarez no Valadouro. Lembranzas dun mitin agrarista en Ferreira do Valadouro", en Nós Diario, 26 de decembro de 2020 (ver)

- "Vellas elites e Estado liberal: o caso do deputado galego Moscoso de Altamira. No bicentenario do Trienio Liberal (1820)", en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 40, xullo-decembro de 2019, p. 13-22 (ver)

- "José Fontenla Leal (1864-1919), construír Galiza na Habana", en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 43-44, xaneiro-decembro 2021, p. 169-174 (ver)

- "Florencio Delgado Gurriarán (1903-1987), a lembranza indelébel do exilio", en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 45-46, xaneiro-decembro 2022, p. 265-273 (ver)